HNX 18. The Almond Tree. Ibiza Treasure

HNX 18. The Almond Tree. Ibiza Treasure

Discover #HNXBlog 18 by Hacienda Na Xamena… Discover the treasure of Ibiza.

HNX 18. The Almond Tree. Ibiza Treasure

#HNX Blog 18 by Hacienda Na Xamena 

We thank for this post:

Sandra Benbeniste – Ibiza Preservation Fund

Juan Antonio Prats – Cooperativa Agrícola San Antoni 

Miguel Perez – Frutos Secos Ibiza 

The landlords of those houses we have broken in to shoot these amazing photos!

Photo: Eva Genin

Blogger: Giada Nomusa Forneris

HNX 18. The Almond Tree. Ibiza Treasure
HNX 18. The Almond Tree. Ibiza Treasure